هست از تدبیر و هم دلواپسی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

قماشی از عقل گرایان با نظریات پیچیده ی علمی و فلسفی ثابت کرده اند روح وجود ندارد. سخن ایشان در مورد خودشان صحّت دارد. روح در تاریکی خودش را نمی بیند.
حلمی

...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 17:08
با عقل نباید هم شأن و هم شانه شد و آن را نباید بر دیوار آویخت. از روبرو نباید بدان نگریست و از کنار نباید با آن ایستاد و از پشت و از روبرو نباید با آن هم جهت شد. تنها باید عقل را فرش کرد و به زیر پا انداخت. جایش همانجاست. لیکن نظر بدان نباید افکند و به کار آن نباید شد و آن پیچیدگی ها و در هم تنیدگی ها را باید گره به گره به حال خود وانهاد. آنها همه روزی گشوده...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 17:08

روح تویی ای بشر
خاک و علف نیستی
موج خدامنزلی
این تف و کف نیستی
حلمی

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 17:08
آن کس که طلب خدا را می کند، طلب حقیقت را می کند و این به حقیقت، مردی می خواهد که  آن زمان که انسان با حقیقت مواجه شد فرار نکند. امّا او مرد حقیقت نیست. چرا که تنها برآورده شدن آمال و آرزوهای خود را می خواهد و از حقیقت آنچه را که در ذهن خود پرداخته دوست می دارد. آدمی، تصاویر خودساخته و اوهامی اش را دوست می دارد. او بازی فلسفه را دوست می دارد، که عقلش را ارضا ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 17:08

عشق یعنی فارغی، آزادگی
در کمال قلّگی، افتادگی
با خدا بی ترس دل آراستن
در مصاف موجها، آمادگی
حلمی

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 17:08

روح رها نمی شود جز به یکی نگاه عشق
یار خدا نمی شود جز به فیوض ماه عشق
هرچه که هست در جهان هیچ کن و ورا بخوان
هرچه که هست نیک تر دود شود به راه عشق
حلمی

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 17:08

در راه حقیقت همه یاران رفتند
از پیش و پس و برون و پنهان رفتند
تا نام تو آمد به میان از پی تو
ذرّات وجودم همه چون جان رفتند
حلمی

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 17:08
همه چیز برای خاموشان مایه ی الهام است. رفتار متکبّران، عداوت دشمنان، مهر دوستان و گفتگوی کودکان. در هر چیز دریچه ایست که از آن کلام حقّ به بیرون جاریست. خاموش دریچه را می بیند و کلمه را می بیند و آن تکبّر و عداوت و مهر و گفتگو در نظرش رنگ می بازد. چرا که خداوند از دریچه ها با خاموش در سخن است و کلام خاموش کلام خداوند است.  در اوج هر آسمان دریچه ای به آسمانی ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 17:08

آنجا که سخن طراز دارد اینجاست
اوج و فلکی چو باز دارد اینجاست
با ما چو سر عروج داری نیکوست
کانجا که فلک نماز دارد اینجاست
حلمی

...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 17:08
کیستم من؟ نی نمی دانم نمی دانم، تویی!در میان نامها هر نام می خوانم تویی هرچه می گردم میان خوابها و آبهاهرچه از کشتی افلاکی که می رانم تویی چیستم من؟ من یکی من در میان پنج تنپنج تن یا هفت تن، یا هر چه پنهانم تویی نیست جانم را به جز سرمایه ی انکار منمن نمی دانم چه می گویم چه می خوانم، تویی! بی ضمیری رهنورد عشق را دزدیده استدر درون جامه از خود هرچه بستانم تویی ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت: 17:08